Pravidla

Pravidla velké letní soutěže

Následující pravidla zkopírována z https://www.rajce.idnes.cz/pravidlasoutezi.

 1. V soutěži jsou hodnocena celá fotoalba. Jedno soutěžní album může obsahovat maximálně 1 fotografii.
 2. Jeden uživatel může přihlásit pouze jedno fotoalbum.
 3. Fotografie musí vyhovovat pravidlům Rajče.net, k jejichž dodržování se účastník soutěže zavazuje vstupem do soutěže.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
 5. Fotoalbum může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.
 6. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací e-mailové adresy daného soutěžícího. Tento e-mail musí být platným e-mailem. Výherci soutěže jsou povinni potvrdit zpět vyrozumění o výhře a informaci o jejím převzetí. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího resp. nedojde ke zpětnému potvrzení výhry bude výherce ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.
 7. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a s pravidly Rajče.net, tj. zejména k jejich vystavení na Rajče.net a k prezentaci této soutěže a stránek Rajče.net na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství a služby Rajce.net.
 8. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.
 10. Organizátorem soutěže jsou společnost MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen "MAFRA").
 11. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
 12. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
 13. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 14. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.